Friday, September 5, 2008

PKKP

KONSEP
Budaya Peningkatan (Improvement / Kaizen)
Proses: Perancangan, Pelaksanaan, Pemantauan
Konsep Asas: ‘Collaboration, Participation, Ownership (CPO)’
Target: Penguasaan 100% dan Cemerlang >30%
Target Dasar 60:40: Lulus 100% dan Cemerlang >60%
Pendekatan: Teknik Penyelesaian Masalah
Strategi / Amalan: ‘Knowledge Management’
Dokumentasi: Folio A & B
Klasifikasi Program: Utama, Sokongan, Sampingan
Kepuasan Pelanggan - Dalaman & Luaran
-----------------------------------------------------
PENGERTIAN
Peningkatan (improvement): Usaha yang berterusan untuk mempertingkatkan atau penambahbaikan (value added) – dari segi proses, hasil, kuantiti, kualiti, efisien, bahan, sistem, dsb.
Berlawanan dengan konsep pengekalan (maintain)

Kurikulum : Merupakan ‘core business’ sesebuah institusi pendidikan.
Kemajuan Pendidikan : Meliputi semua aspek yang ada kaitan dengan pendidikan selain daripada akademik, termasuklah sahsiah dan bina insan, pengurusan dan kepimpinan, keceriaan dan keselamatan, dan aktiviti kokurikulum.
------------------------------------------------------------
PERANCANGAN

Menentukan Visi, Matlamat, target.
Mengenal pasti masalah, kelemahan dan keperluan.
Menentukan strategi penyelesaian masalah.
Menyediakan Strategi Pemantauan.
-----------------------------------------------------
PELAKSANAAN

Laksana apa yang dirancang
Melaksanakan P&P berkesan, Out-put learning, dan home learning
Pendekatan Strategik, taktikal, dan berfokus.
Berubah daripada strategi identical kepada distinctive
Pelaksanaan secara Kolaboratif, Partisipatif, Ownership
Tindakan Pengukuhan – secara tacit knowledge
Buktikan apa yang dilaksana.
-----------------------------------------------------
PEMANTAUAN

Pantau apa yang dirancang, dilaksana, dan dicapai.
Kaedah Pemantauan
Pemantauan Menegak (berpusat/autoritatif)
Pemantauan Mendatar (Pengupayaan/empowerment/kesejawatanan)
Aspek Pemantauan
Pemantauan perancangan
Pemantauan pelaksanaan
Pemantauan defisit pembelajaran
Pemantauan prestasi / head-count
Pemantauan Bukti Pelaksanaan
Pemantauan secara Debriefing – (Taklimat / maklum balas)
Guru kepada Pengetua / GB
Pengetua / GB kepada PPD/JPN
PPD kepada JPN
-----------------------------------------------------
PARTISIFATIF

Penglibatan seluruh warga sekolah secara sukarela atau dengan sedikit pengarahan dalam sebarang aktiviti yang menjurus kepada kecemerlangan.
Setiap orang boleh memainkan peranan yang berbeza dan setiap peranan walaupun berbeza, boleh menyumbang kepada kecemerlangan
-----------------------------------------------------
OWNERSHIP

Sikap kesepunyaan dan pertanggungjawaban setiap ahli organisasi terhadap visi dan pencapaian visi.
Sebarang kejayaan dan kegagalan organisasi diterima sebagai hasil usaha /akibat pelakuan seluruh ahli organisasi.
Sikap kesepunyaan menghasilkan
komitmen yang tinggi.

No comments: